Groene oase

Bijzondere natuur onder de rook van Amsterdam
Het Twiske omvat 650 hectare aan rietlanden, weiden, bossen en open water. Het herbergt zeldzame moeras-, riet-, en watervogels. Hier broeden onder andere de beschermde roerdomp en slobeend. Meer dan 10.000 smienten overwinteren op de Stootersplas, de enige winterplek in Europa voor deze eendensoort. Ook de zeldzame noordse woelmuis leeft in de rietkragen langs de oevers van het riviertje het Twiske. In 2021 heeft het ecologisch bureau Datura dit onderzocht in opdracht van Hart voor het Twiske.

In totaal leven in Het Twiske 120 verschillende soorten vogels zoals de oeverzwaluw, kiekendief, buizerd, havik, kerkuil, torenvalk, koekoek en specht. In januari 2022 zijn voor het eerst 30 ‘nonnen’ gespot, de zeldzaamste vogel van de drie  soorten zaagbekken. Ook dieren als de meervleermuis, hermelijn en noordse woelmuis hebben hier hun habitat.

Vanwege deze unieke natuurwaarden kreeg Het Twiske in 2013 de wettelijke status van Natura2000-gebied.

Actief recreëren in natuur en vind je rust
Het Twiske is ook een recreatiegebied. Je kunt er heerlijk wandelen, fietsen, skaten, zwemmen, duiken, zeilen, klimmen, kanovaren, paardrijden, ravotten op de avonturenspeelplaats, picknicken, luieren op natuurstranden, een hapje eten aan het water. Je kan de hond lekker laten rennen in toegestane vrije loopgebieden.

Kortom, je bent actief, ontspant en geniet van de natuur zo dicht grenzend aan Amsterdam, Purmerend en Zaanstad. Het gaat hierbij om recreatie op kleinschalige basis.

We moeten zuinig zijn op het Twiske
Ondernemers hebben plannen die niet passen bij het karakter van Natura2000-gebied het Twiske. Het Recreatieschap Twiske-Waterland staat achter die plannen. Hart voor het Twiske niet. Integendeel. Wij willen politiek en bestuurders overtuigen met argumenten, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Ze zullen de regels en de natuur moeten respecteren. Het Twiske is onze unieke schat, daar zijn wij heel zuinig op.

Stichting Hart voor het Twiske wint 
Het festival Welcome to the Future wordt al 10 jaar in het Twiske georganiseerd. Groeide van 700 naar 23.000 bezoekers. In 2020 wilde de organisator een driedaags festival organiseren met wel 90.00 bezoekers en een camping aanleggen voor minimaal 3000 gasten.

Het bestuur van Landsmeer stemde na onze inspraak unaniem NEE tegen het kampeerterrein.

Vogels dragen geen oordopjes. Rust is verstoord in de groene oase
In 2020 hadden we helemaal geen festivals vanwege corona. Maar pas op ‘het Lentekabinet’ en ‘Welcome to the Future’ komen in 2021 heftiger terug. Willen we respectievelijk 2 en 1 dagen festivals midden in de broedtijd van de 120 verschillende soorten vogels in het Twiske?

In de dagen- en nachtenlange oorverdovende techno-muziek en verblindende lazershow verlaten vogels hun nest met jongen om nooit meer terug te keren. Ze sterven uit. Vogels dragen geen oordopjes.

Geen rolkoffers in het Twiske
Bestuurders van Oostzaan overwegen een vakantiepark bij Twiske Haven toe te staan met uiteindelijk 25 huizen die het hele jaar rond geboekt kunnen worden.

Stichting Hart voor het Twiske komt hiertegen in opstand. We spreken in op commissievergaderingen, debatteren met de burgemeester en wethouder Ruimtelijke Ordening in Oostzaan. Winnen we weer? Moeilijk, we hebben een nog grotere achterban nodig en geld voor een echt onafhankelijke natuurtoets. De meeste ecologische onderzoeksbureaus stemmen namelijk het resultaat af op de wens van de opdrachtgever, zijnde de ondernemer of bestuurders.

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie

Historie van het Twiske

  • 1937 – De bijzondere natuurwaarden van Het Twiske werden al vroeg herkend: vogelwachter Arie Schaap uit Oostzaan kocht er ruim 14 hectare grond op voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
  • 1941 – Bij een werkverschaffingsproject werd het gebied onteigend. Het werd ingepolderd en er werd een ringdijk aangelegd die in 1956 rond was – men noemde het gebied de ‘Rimboe’.
  • 1964 tot 1980 – Men groef zand weg voor de aanleg van de Coentunnel. Zo ontstond de Stootersplas, met een diepste punt van 30 meter.
  • 1968 – Er kwam een voorlopig schetsplan om het Twiske als natuur-/recreatiegebied in te richten. Vanaf dat moment stond Het Twiske onder bestuur van een publiekrechtelijke stichting.
  • maart 2000 – Het Twiske werd een speciale beschermingszone op grond van de nationale Natuurbeschermingswet en de EG-Vogelrichtlijn.
  • 2013 – Het Twiske maakt nu definitief deel uit van het Europese Natura2000 netwerk van beschermde natuurgebieden.
  • 2017 – Het Twiske valt onder de nieuwe wet “Wet Natuurbescherming”.

De verantwoordelijken voor het gebied
De hoofdverantwoordelijke is Recreatieschap Twiske-Waterland, dat is opgericht in 1984 op grond van een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan en Waterland. De deelnemers zijn belast met het bestuur en het beheer en dragen naar rato bij aan het in stand houden van het gebied.

Volgens de eigen doelomschrijving (artikel 2 GR) zou het Recreatieschap dit moeten nastreven:
a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie;
b. in samenhang hiermee het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu
c. het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifieke en gedifferentieerde karakter door
bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt.

De beheerder van het gebied is Recreatie Noord Holland NV. Dit is de verzelfstandigde en geprivatiseerde voormalig afdeling ‘Groenbeheer’ van de Provincie Noord-Holland. De beheerder zorgt voor het ontwikkelen, aanleggen en beheren van het Twiske. Het mandaat voor zijn werkzaamheden is vastgelegd in een ‘Raamovereenkomst’ voor telkens vijf jaar.

Tot slot, de Provincie Noord Holland is een belangrijke verantwoordelijke voor het gebied, omdat:
a. de provincie verantwoordelijk is voor groen en recreatie;
b. de grootste deelnemer is in het recreatieschap (qua financiële bijdrage en stemrecht) en;
c. eigenaar is van de beheerder.

Twiske in Google maps