SAMEN VOOR HET TWISKE

Stichting Hart voor Het Twiske wil de natuur- en landschapswaarden van Het Twiske behouden en versterken. Wij volgen de ontwikkelingen kritisch en komen in actie wanneer dat nodig is. Om sterker te staan is een grote achterban belangrijk. Steun ons ook. Samen zorgen we dat Het Twiske behouden blijft.

BESCHERM DE NATUUR

Wij willen een gezonde balans tussen natuur en recreatie, waarbij de handhaving van de wettelijke Natura2000-regels om planten- en diersoorten te beschermen bovenaan moet staan. Dit betekent dat er geen plaats is voor recreatie die de natuur schaadt, zoals dance-festivals, die ook nog eens overlast geven voor omwonenden. Ook overnachtingen moeten verboden blijven, zodat de natuur na zonsondergang tot rust kan komen.

GEZONDE BALANS

Een gezonde balans houdt ook in dat er minstens evenveel moet worden geïnvesteerd in het behouden, versterken en uitbreiden van bestaande en potentiële natuurwaarden als in recreatieve voorzieningen. Vanaf 2010 was er een financieel tekort, waardoor er keuzes in beheer moesten worden gemaakt en inkomsten moesten worden aangetrokken. In 2012 werd ook nog eens structureel (5%) en incidenteel (5%) bezuinigd op de bijdragen van de deelnemers. Wij vinden dat dit niet nogmaals mag gebeuren!

Het gaat nu beter. De bijdragen zijn niet meer verlaagd, het beheer is afgestoten en er zijn meer exploitatie- opbrengsten. De financiën zijn in balans. Wij vinden dan ook dat er een beheerplan moet komen met duidelijke doelen, budgettering en planningen voor het behoud, de versterking en de uitbreiding van de natuurwaarden en dat schadelijke grootschalige recreatie uitsluit.

Niet voor niets heeft het Twiske de Natura 2000-status en behoort het tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Daar moeten we zuinig op zijn!

Bestuur
 • Milou Mulder  –  voorzitter (bestuursondersteuner sinds 2019)
 • José Berkhof  –  secretaris (samenwerkingspartner sinds 2015)
 • Bert Huizinga  – penningmeester vanaf 25 september 2022 (een van de oprichters van Hart voor het Twiske 2012)

E-mail: info@hartvoorhettwiske.nl

Als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn wij gebonden aan strenge regels waardoor u verzekerd bent dat uw donatie goed wordt besteed (registratie Belastingdienst). Daarnaast is uw bijdrage belastingvrij of aftrekbaar van uw inkomen waardoor u minder belasting betaalt. Het meeste fiscale voordeel biedt een jaarlijkse gift (min. 5 jaar); u kunt dit aangeven door dit formulier.

Meest recente jaarverslag: 2021 klik op ANBI onderin de blauwe balk en scrol helemaal naar beneden
De jaarverslagen kunt u bij ons inzien/opvragen. 

Voor de statuten klik hier: statuten

SAMEN ZORGEN WE DAT HET TWISKE BEHOUDEN BLIJFT

Elk jaar overleggen we geregeld met betrokken natuurdeskundigen, sinds 2013:

 • Recreatieschap Twiske Waterland: in 2022 gezamenlijk opstellen van beheerplan voor de komende vijf jaar.
 • IVN, bestuur: samenwerking , regelmaat telefonisch en mail overleg over de natuurwaarden in het gebied waar festivals en camping gepland/gehouden zijn.
 • SOVON en IVN Twiske Waterland over vogelonderzoek festival Lentekabinet
 • Natuuralert, advies milieuwetgeving
 • Milieufederatie, Hart voor het Twiske is lid en krijgt advies over milieuwetgeving
 • Samenwerking met Groene Ster Duurzaam! (Leeuwarden) ivm verbieden van festivals in Natura2000 gebieden.
 • Werkgroep A8 Coenbrug, motie A10 snelheid aanpassen naar 80 km

Research door de jaren heen, sinds 2013 rapporten verzameld over onder meer:

 • Ecologisch onderzoeksbureau Datura: op initiatief van Hart voor het Twiske DNA onderzoek van de beschermde Noordse Woelmuis. Is vastgesteld dat die haar habitat heeft in het Twiske, in de rietkragen langs het gebied waarop het festival plaatsvond.
 • Rapport verstoringsfactoren en de relevantie daarvan in het vogel broedseizoen, door de West Brabantse Vogelwerkgroep uitgevoerd; onderzoek op basis van wetenschappelijke studies en onderzoeken aangevuld met ‘expert judgement’ van ervaren vogelaars: SOVO, IVN
 • Onderzoeken naar gevolgen (massale) activiteiten in Twiske van 2013 tot en met 2022
 • Enquête in samenwerking met SP onder bezoekers Twiske over hun wensen, 2018

Deelgenomen aan bijeenkomsten:
Ondernemers Landsmeer over bevorderen toerisme, onder meer naar Twiske
Platform duurzaam Landsmeer, 2019, 2020
Deelname aan excursies met IVN