Gaat het (natuur)recht zegevieren!? (achtergrondinformatie)

Festival in broedseizoen

Hart voor het Twiske vindt het onbegrijpelijk dat een ontheffing voor de Wet NatuurBescherming is verleend aan festival het Lentekabinet. Het festival vindt plaats op 4 en 5 juni in het Twiske, een Natura 2000 gebied met Vogelrichtlijn, midden in het broedseizoen. Het Twiske maakt deel uit van het Europees beschermde Natura 2000 gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske 2016-2022 (IVOT), no 92.

Keihard

De keiharde geluidshows van 100 decibel , de lasershows en verkeersbewegingen en de van de 32.000 bezoekers, de crew en de zware vrachtwagen tijdens de op- en afbouw, veroorzaken stress bij beschermde broedvogels, die hun nakomelingen niet goed kunnen verzorgen.

Woelmuis en vleermuis

Ook de noordse woelmuis en de meervleermuis hebben last van geluid en licht. De meervleermuis heeft in het naburige Oostzaan een van de grootste kolonies van Nederland, en gaat in aantal achteruit. Iedere verstoring is uit den boze.

Daarnaast is het festival in een gebied dat al twee maal de toegestane hoeveelheid stikstofdepositie kent.

Het gaat slecht met de natuur

Uit de Evaluatie van het Natura2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske (2022) blijkt dat de instandhoudingsdoelen niet worden gehaald voor de roerdomp en de bruine kiekendief. De oorzaak is ‘’teveel aan recreatie in het Twiske’’. De Evaluatie adviseert ‘’minder recreatie’’. Festivals kunnen niet meer.