ANBI

Stichting Hart voor het Twiske

KVK: 55308902 RSIN: 851649932
info@hartvoorhettwiske.nl te Oostzaan

Doelstelling
Hart voor het Twiske ziet toe op de goede uitvoering van de Wet Natuurbescherming NL en Europese Natura2000 regel- en wetgeving. In het verlengde daarvan controleert de stichting vergunningen en onderliggende ecologische onderzoeken op onrechtmatigheden in het Natura2000 Vogelrichtlijn en NNN gebied Het Twiske. Geconstateerde onrechtmatigheden maakt zij door haar zienswijze kenbaar te maken aan de bevoegde instanties.

Hart voor het Twiske controleert en toetst de landelijke en lokale overheden op Natura2000 wetgeving in Het Twiske: gemeenten Oostzaan en Landsmeer, recreatieschap Twiske, Landschap Waterland, Recreatieschap Noord-Holland, omgevingsdiensten IJmond en Noord Holland Noord, Staatsbosbeheer en andere gerelateerde organisaties.

De stichting vergadert maandelijks om haar doelstelling af te stemmen met natuurgerichte organisaties zoals NatuurAlert, NatuurBelang, een omgevingsjurist en een ecologisch onderzoekbureau. Daarnaast staat we in nauw contact met IVN Twiske, SOVON, de Zaanse Vogelwacht en Groene Ster Duurzaam en andere derden die haar kernwaarden ondersteunen. We zijn mede-organisator van natuurexcursies in het Twiske.

Actueel beleidsplan
De stichting heeft de doelstelling toe te zien, dat de landelijke en regionale overheid zich houdt aan de vigerende Europese wetgeving voor het behoud van Het Twiske als Natura2000 Vogelrichtlijn gebied. Onze visie is overheden en organisaties die deze wet niet toepassen hierop aan te spreken via inspraak op hun commissievergaderingen.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Milou Mulder
Secretaris: Jose Berkhof
Penningmeester: Vacature (Rex Veldman, ad interim )

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en haar adviseurs ontvangen geen vergoedingen voor hun werk.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Hart voor het Twiske bevordert het behoud van het bestaande publieke, natuurlijke en recreatieve karakter van het Twiske. We volgen kritisch ontwikkelingen die mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op het Twiske of afbreuk doen aan het karakter van dit Natura2000 gebied. Voorbeeld: twee meerdaagse festivals hebben 10 jaar lang kunnen plaatsvinden, wat werd gedoogd door de gemeenten Oostzaan en Landsmeer. Dit heeft de Stichting met haar achterban kunnen aantonen in 2021.

  • Zo nodig spreken wij in op commissievergaderingen van de gemeenteraad Oostzaan, Landsmeer, Amsterdam, Purmerend en Zaanstad; ook op vergaderingen van Recreatieschap, Omgevingsdiensten Noord Holland en IJmond; de Provinciale Staten in Haarlem.
  • Nieuwsbrieven sturen we naar vrienden, donateurs Hart voor Het Twiske en de media over onze activiteiten en de uitkomst daarvan.
  • De regionale en landelijke media informeren wij wanneer het Twiske schade zou kunnen ondervinden door exploitatie van derden.
  • Wij lobbyen bij Europese, landelijke en regionale politieke partijen. Verspreiden petities via sociale media en flyers naar de burgers/inwoners van Oostzaan en omliggende gemeenten van Het Twiske.

Financiële verantwoording 2019/2020/2021/2022