Rectificatie Festival Lentekabinet

Rectificatie LenteKabinet 2024

Naar aanleiding van het voorpagina nieuws in het Nieuwsblad Oostzaan van 17 april 2024 over de uitspraak in kort geding bij de Raad van State, willen wij graag de feiten aanvullen zoals die werkelijk zijn.

De rechter heeft namelijk geen groen licht gegeven voor het festival Lentekabinet.  Daarom deze rectificatie van de Stichting Hart voor het Twiske op het artikel. In de uitspraak van de kortgedingrechter staat, dat deze de zaak over laat aan de bodemrechter, omdat de materie te complex is. De rechter laat nu het geldelijk belang zwaar wegen. Daarbij weegt mee dat de voorzieningenrechter slechts ingrijpt als sprake is van spoedeisendheid.

De ‘overwinning’ van de gemeente en een ondernemer, die privileges heeft om zijn ondernemersactiviteit in het Twiske voorshands uit te voeren, is een “Pyrrhusoverwinning”, een schijnoverwinning dus.     

In dat kader kan de organisator nu al gaan uitkijken naar andere locaties, want aan alles komt een eind. Tegen de vergunningen van de gemeente Oostzaan voor het Lentekabinet zal de stichting ook naar de rechter gaan. Niet in kort geding, maar via bodemprocedures.

De gemeente Oostzaan dwingt de stichting helaas om naar de rechter te stappen, omdat het college Oostzaan de haar opgedragen wettelijke taken tot op heden niet met inachtneming van het recht heeft willen uitvoeren.  

De onderliggende vaststaande feiten zijn:

 • Het gehele Twiske is Natura 2000 Vogelrichtlijn gebied en maakt deel uit van het Natura 2000  gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske. (Natura 2000-gebied IVOT nr. 92)

 • Festivals in het N2000 gebied Het Twiske zijn planologisch niet toegestaan.

 • Het Twiske kent planologisch geen evenemententerreinen en kent de planologische beschermingsregel ‘instandhouding van de Natura 2000 doelstellingen’.

 • Het festival Lentekabinet heeft alle jaren tot 2022 feitelijk illegaal plaatsgevonden, omdat de verplichte omgevingsvergunningen ontbraken, ze waren nooit verleend. Waarbij de activiteit festival dus nooit is getoetst aan de regels van het vigerende bestemmingsplan voor het Twiske.

 • Het Twiske kent geen evenemententerreinen en in het bestemmingsplan is dwingend opgenomen om ‘instandhouding van de Natura 2000 doelstellingen’ te behouden. Daarom heeft  de organisator van het festival in december 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

 • Deze aanvraag wijzigen bestemmingsplan is door het college nooit in behandeling genomen.
  Op voorhand bleek namelijk dat een wijziging van de bestemming voor een festival in een Natura 2000-gebied niet mogelijk was.

 • De organisator heeft daarna een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om tijdelijk van het bestemmingsplan te mogen afwijken, hetgeen voor maximaal 10 jaar mogelijk zou zijn. Een zogenaamde ‘kruimelvergunning’.

 • Echter, een aanvraag voor tijdelijk mogen afwijken van de bestemming in een Natura 2000 gebied is niet toegestaan volgens vaststaand recht.

 • Hierin gaat het college van Oostzaan volledig voorbij aan de haar opgedragen wettelijke taken, nu zij hierin ook handhavend dient op te treden. Immers, een aanvraag tijdelijk afwijken van de bestemming kan niet in behandeling worden genomen, waarbij handhaving aan de orde is.

 • Het festival Lentekabinet is ook in strijd met de bepalingen van de Algemene Verordening van Recreatieschap het Twiske. Waarin rust en stilte dwingend is vastgelegd voor recreant en natuur. De gemeente heeft nagelaten bij het afgeven van de vergunningen met dit onderdeel van het recht rekening te houden.

 • Ook het Natura 2000 beheerplan IVOT is dwingend opgenomen dat er voor nieuwe activiteiten een maximale geluidsnorm geldt van 35 dB(A). Die wordt overtreden met het festival, waar tot wel 100 dB (A) wordt bereikt .

 • Op het moment van dit schrijven ligt er nog geen besluit voor van gemeente tot het verlenen van de evenementenvergunning en de omgevingsvergunning voor het Festival Lentekabinet 2024 dat op 18 en 19 mei in het Pinksterweekend plaats zal moeten vinden. Publicatie van deze besluiten moet nog plaatsvinden. Bezwaar maken tegen de (nog) te verlenen vergunningen is daarbij een farce, omdat behandeling van de bezwaren pas na afloop van het festival plaats kan vinden.

Vanwege deze feiten is de Stichting, ook vanwege haar statuten, verplicht zich tot de rechter te wenden nu de overheid haar taken verzaakt.

Wat hieruit naar voren komt is dat zowel gemeente Oostzaan als Gedeputeerde Staten haar taken niet vervult. Daardoor zijn naast de natuur en vogels de dupe van een festival, ook alle recreanten die door afsluiting van een openbaar gebied verdreven worden daaruit.

Een openbaar gebied dat twee weken lang, inclusief een Pinksterweekend, onrechtmatig wordt afgesloten voor andere gebruikers/recreanten. Na het festival is dit openbare gebied maandenlang onbruikbaar voor anderen, vanwege herstel van de vernielde- en opnieuw ingezaaide grasvelden.

De veelal drassige grond/grasvelden kan een tsunami van 32.000 festivalgangers (in één weekend) niet aan. Met de opbouw van podia, die gepaard gaat met gebruik van zwaar materieel over voet-fietspaden en op grasvelden + het parkeren van auto’s op grasvelden, is ook geen rekening gehouden met de daarvoor bestemde grond en bodem.

Nog steeds is de schade zichtbaar die het festival Het Lentekabinet in de afgelopen jaren heeft veroorzaakt. Het regenwater kan niet meer opgenomen worden in de bodem door de ingeklonken grond, waardoor blijvende plassen ontstaan. Recreanten zijn hiervan de dupe nu deze grasvelden niet meer bruikbaar zijn om te recreëren, zoals het Twiske is bedoeld en opgezet.

Bovendien loopt er door het gebied, dat voor het festival wordt afgesloten, een landelijke fietsroute. Deze blijft dus twee weken lang afgesloten en kan niet gebruikt worden gedurende deze periode.  

De schade aan de insectenwereld in dit gebied is volstrekt onderbelicht gebleven. Het is toch bekend voor een ieder, dat wij niet slechts de natuur in stand moeten houden, maar ook moeten verbeteren. Een evenwichtige natuur moet garant staan voor een florerende insectenwereld.  Daarbij gaat het niet alleen om het vlindertje en de bij, hoewel ook die het in toenemende mate laten afweten in ons Natura 2000-gebied.


De Stichting Hart voor het Twiske moet zich wel tot de rechter wenden, omdat gemeente de haar opgedragen taken hierin verzaakt. Dat betekent dus ook dat de gemeente hoge kosten moet maken, die bij een evenwichtige en goede taakuitvoering en handhaving achterwege hadden kunnen blijven. Helaas een goed voorbeeld van een Pyrrhusoverwinning.