Geldgebrek? Provincie Noord-Holland sponsort festival in Het Twiske….

Op 29 november 2022 besloot de gemeenteraad van Landsmeer geen festivals meer te willen in Natura 2000-gebied het Twiske. Nu beklaagt Recreatieschap Twiske Waterland zich over de gederfde inkomsten van € 80.000 . Purmerend dreigt zelfs hun bijdrage voor het Twiske te stoppen.

In een brief roept het Recreatieschap Twiske-Waterland de raad van Landsmeer ter verantwoording voor de misgelopen inkomsten. Daar moeten andere gemeentes voor op draaien! Zij eist dat de beslissing wordt teruggedraaid. Hetzelfde geldt voor Purmerend, die dreigt uit het bestuur van het Recreatieschap te stappen, en niet meer mee te betalen. En dat terwijl Landsmeer het lichtend voorbeeld is, en dat festivalinkomsten niet nodig zijn.

Financieel gezond

Het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft € 5 miljoen reserves, waarvan € 2 miljoen bestemmingsreserve. Uit de stukken blijkt dat zij in 2020, 2021 en 2022 winst heeft gemaakt. In de recente Kadernota 2024 wordt de komende jaren verlies begroot, maar daarbij zijn de stijgende parkeerinkomsten niet meegenomen. Ten onrechte.

Na een WOO/verzoek van het Recreatieschap blijkt dat de opbrengst van 2 festivals in 2021
€ 160.000 was, zo is vastgesteld in hun kostenoverzicht. Daar moeten echter € 40.000 onkosten voor het Recreatieschap van af. De netto opbrengst van 2 festivals is € 120.000. Dat is € 60.000 per festival. En dit is exclusief handhavingskosten, denk aan inzet politie, is hard nodig voor drugscontrole. De gemeente draait hiervoor op.

Stijgende parkeerinkomsten In coronatijd herontdekten mensen de natuur, en sindsdien stijgt het aantal bezoekers explosief. In 2020 bracht dit € 263.402 op, en in 2021 al € 380.693. Een stijging van € 120.000 in 1 jaar.

Er worden 100.000 huizen gebouwd in Amsterdam. Naar verwachting stijgt het aantal bezoekers de komende 10 jaar met 35%. Met andere woorden, het wegvallen van festivals wordt ruimschoots gedekt door stijgende parkeergelden.

Sponsoring festival met 25.000 euro In 2022 sponsorde de Provincie Noord-Holland het Lentekabinet met € 25.000. Maar de provincie kwam toch geld tekort? Wat zijn de motieven van de provincie om een commercieel festival te steunen met miljoenen winst voor de ondernemer. 

Daarover tasten wij in het duister.

Wat zal de rechter hiervan zeggen, als de aanklacht van Stichting Hart voor het Twiske op 20 april voor de rechter komt?

Het is diezelfde provincie die de natuurtoetsen voor de festivals moet beoordelen.

En steevast concludeert de provincie dat de vogels hier geen last van hebben, ook al stampen er 55.000 mensen rond en schalt de technomuziek met ruim 100 decibel uit de boxen in het  foerageergebied van o.a. de roerdomp, rietzanger, bruine kiekedief, vogels die op de rode lijst staan van uitsterven.  De provincie baseert dit op het natuuronderzoek van Tauw, in opdracht van en betaald door de festivalorganisator Dekmantel. Dit vecht Stichting Hart voor het Twiske aan op 20 april met een contra expertise door EcoNatura bureau aan de hand van  onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekrapporten.

Landsmeer luistert naar haar burgers

‘’Landsmeer wil geen grote festivals meer. De financiële belangen van het Recreatieschap zijn een belang waarmee wij rekening gehouden hebben, maar de belangen van natuur en rust worden inmiddels zwaarder gewogen. Veel mensen accepteren ook niet meer dat er inbreuk gemaakt wordt op de natuur,’’ schrijft het College van Landsmeer op 29 november 2022. Daarmee gaven deze volksvertegenwoordigers gehoor aan de wens van haar burgers. Want 7225 mensen tekenden de petitie tegen festivals en overnachtingen in het Twiske.

Natuurbescherming vereist Landsmeer is een lichtend voorbeeld voor de andere betrokken gemeentes (Amsterdam, Oostzaan, Purmerend, Zaandam en Waterland). Landsmeer houdt zich aan de zorgplicht voor de natuur, die Europa vereist. Want de natuur gaat dramatisch achteruit.

Je kunt Natura2000-gebieden niet als wingewest beschouwen. Je mag hier niets doen wat de natuur verstoort. Daar moeten alle overheden zich aan houden. Ook de landelijke overheid, zie de stikstofcrisis en de bouwstop. Ja, ook het Recreatieschap, die het Twiske als recreatiegebied exploiteert en steeds meer en grotere voor het laatst in 2022 activiteiten organiseert. Daarom stapt Stichting Hart voor het Twiske naar de rechter.

Recreatie zoekt stilte in de natuur Festival Welcome to the Future, dat in 2022 op Landsmeers gebied voor het laatst plaatsvond, had zelf al geconcludeerd dat festivals niet in een Natura2000-gebied passen. In maart vorig jaar kondigde organisator ID&T aan te stoppen. Zij heeft nu 10 miljoen geinvesteerd in een STILTEcentrum in Italie.’’Wij zijn op zoek naar zingeving en geluk.’’

ID&T voelt de tijdgeest heel goed aan.

Het is een vergissing dat recreanten vermaakt willen worden. Stilte en groen, dat is wat de stadsbewoner zoekt. De NATUUR ZELF is waar die 1,6 miljoen recreanten behoefte aan hebben. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Provincie. Die 55.000 festivalgangers moeten hun vertier dus elders zoeken.

Winstoogmerk

Rest de vraag waarom Natura2000-gebied het Twiske wordt bestuurd door Recreatieschap Twiske Waterland, en haar baas, Recreatie Noord-Holland NV. Zij behandelen het Twiske als recreatiegebied. In hun Kadernota 2024 komt het woord Natura2000 niet eens voor. Recreatie Noord-Holland NV. is een commerciële onderneming met winstoogmerk, met de Provincie als enige aandeelhouder. Volgens de jaarrekening verdient directeur Jos Gilliams maar liefst € 155.000 per jaar. Vanwege belangenverstrengeling werd er in 2022 nog een derde bestuurslaag gecreëerd, het Bestuursbureau Recreatieschappen, kosten € 80.000. Hoezo geldgebrek? Ga bezuinigen op de overheadskosten.

Festivals 10 jaar illegaal Verder is de toon die wordt aangeslagen opmerkelijk. Met hulp van de Ombudsman toonde Hart voor het Twiske aan dat festivals 10 jaar lang illegaal werden gehouden. Festivals zijn strijdig met de bestemmingsplannen van Landsmeer en Oostzaan. 10 jaar lang verzuimde men hiervoor een ontheffing aan te vragen, 10 jaar lang ontbraken de vereiste Omgevingsvergunningen.

De feiten op een rijtje: 

– het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft nog nooit een financieel tekort heeft gehad, maar zelfs overschotten.

– het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft 3 miljoen Algemene reserve en 2 miljoen Bestemmingsreserve.

– feit is dus dat er 5 miljoen op de bank staat.

– Het Twiske is een Natura 2000 gebied  dat voor iedereen toegankelijk behoort te zijn.

– delen van dit voor iedereen toegankelijk gebied, dus publiek domein, worden tijdelijk of permanent afgesloten door festivals en camping.

– de gang van zaken in het Twiske wordt bepaald door de NV Recreatie Noord-Holland (RNH). En deze NV is eigendom van de provincie Noord-Holland.

– de provincie wil haar onderneming RNH NV verkopen vanwege de ‘dubbele pet’ problematiek die hier ook speelt.

– wet- en regelgeving tot op de dag van vandaag festivals en campings in het Twiske verbiedt.

– de onderneming van de provincie verhuurt gronden van het Twiske voor activiteiten die in strijd zijn met vigerend recht.

– volgens de bestemmingsplannen van Landsmeer en Oostzaan ‘lawaaisporten, festivals, overnachten en campings’ verboden zijn.

– in de voorschriften staat aangegeven ‘instandhouding van de Natura 2000 doelstellingen’.

– de festivals in het Twiske alle jaren (10) zonder de verplichte omgevingsvergunning zijn gehouden. Waarbij festivals in strijd zijn met de vigerende bestemmingsplannen.

– in het Natura 2000 beheerplan IVOT is aangegeven mbt geluid en activiteiten er niet meer dan 35 dB(A) is toegestaan.

– in de Algemene Verordening van Recreatieschap het Twiske, onder Hoofdstuk 3 Bescherming Milieu en Natuurschoon, staat aangegeven: “Het is verboden om binnen het gebied zodanig geluid te veroorzaken, dat bezoekers, bewoners of dieren daarvan op het openbaar terrein, op de weg of openbaar water kennelijk overlast ondervinden”

Daarbij dient betrokken te worden de ‘dubbele pet’ en belangenverstrengeling van de provincie, die haar verantwoordelijkheden denkt te kunnen ontlopen door de verkoop van haar onderneming NV Recreatie Noord-Holland, die festivals tot op heden onrechtmatig entameert.

Waarbij de NV RNH niet schroomt om in een dreigbrief naar gemeente Landsmeer onwaarheden te vermelden. De opbrengst van festivals is een bruto opbrengst: hier moeten nog kosten van af. Ook toekomstige kosten, bijvoorbeeld herstel verzakkingen en gevolgschade.  Ook de managers, die bezig zijn met de festivals zijn kosten, die ten laste van de bruto opbrengsten dienen te komen. En als er een vermeende tegenvaller is, moet je de broekriem aanhalen: minder management.

Het Twiske is geen ondernemerspark. Een festival dient slechts het commerciele belang van de festivalorganisator in het Twiske.  De belastingbetaler draait op voor de handhavingskosten, ambtelijke kosten bij gemeenten en procedures, wat niet in het kostenplaatje is meegenomen.

Hart voor het Twiske
Milou Mulder, Voorzitter en Jose Berkhof, Secretaris