Privacy verklaring

Hart voor het Twiske (hierna “HvhT”) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen nietgeanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


ARTIKEL 1 – WETTELIJKE BEPALINGEN

  • Website (hierna ook “De website”): Stichting Hart voor het Twiske
  • Verantwoordelijke voor de verwerking  van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder)”: HvhT , gevestigd te Oostzaan, kvk-nummer: 55308902.

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

ARTIKEL 3 – DE CONTENT VAN DE WEBSITE

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook,

Van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

ARTIKEL 4 – HET BEHEER VAN DE WEBSITE

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categoriebezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben ten einde updates uit te kunnen voeren

ARTIKEL 5 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of dienstentoegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

ARTIKEL 6 – HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden verzameld door HvhT en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor  de  fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

ARTIKEL 7 – UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder rechtop inzage  van en rectificatie of wissing / verwijdering van zijn / haar persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@hartvoorhettwiske.nl.

leder verzoek  daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

ARTIKEL 8 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

ARTIKEL 9 – COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Deze aanbiedingen zullen altijd direct of indirect ten goede komen aan de doelstelling van stichting HvhT zoals beschreven in de statuten. Indien u deze niet(meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@hartvoorhettwiske.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon of personen oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in boven genoemde situaties. 

ARTIKEL 10 – BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 11 – COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze websitegeplaatst wordt op het permanente opslagmedium, bijvoorbeeld een harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen indien van toepassing te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie voor bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 
  • We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: geen overige cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijk en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  Cookies | Autoriteit Persoonsgegevens

ARTIKEL 12 – BEELDMATERMATERIAAL EN AANGEBODEN PRODUCTEN

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorvaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

ARTIKEL 14 – CONTACT

Voor vragen, productinformatie of informatie over de  website zelf, kunt u zich richten tot: Afdeling klantcontacten, info@hartvoorhettwiske.nl.