Groene oase

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Hyves
 • NuJIJ
 • Add to favorites
 • Email
 • PDF
 • Print
 • RSS

HET TWISKE                                                                           Google Maps

Bijzondere natuur …
Midden in de drukke bewoonde wereld, ingeklemd tussen Amsterdam, Landsmeer, Oostzaan, Zaandam en Purmerend ligt een groene oase van rust. Het natuur- en recreatiegebied Het Twiske omvat 450 hectare aan rietlanden, weiden en bos en 200 hectare aan open water. Het Rijk heeft het Twiske de speciale status verleend als Natura2000-gebied. Het Twiske herbergt dan ook enkele zeldzame en/of bedreigde vogelsoorten zoals de roerdomp, smient en slobeend. Ook vind je er roofvogels zoals de havik, buizerd, torenvalk of kiekendief. En roofdieren zoals de hermelijn en de vos (kaart Natura2000-gebied).

… en heerlijk recreatiegebied
Het Twiske is ook recreatiegebied. Je kunt er wandelen, fietsen, skaten, mountainbiken, zwemmen, duiken, zeilen, kanovaren en paardrijden. Verder zijn er natuurstranden, picknickplaatsen, avonturenspeelplaatsen en een dagkampeerplaats. Motorboten zijn er niet toegestaan, behalve met een elektrische motor en brommers mogen alleen op de toegestane paden.


Historie van Het Twiske

 • 1937 – De bijzondere natuurwaarden van Het Twiske werden al vroeg herkend door vogelwachter Arie Schaap uit Oostzaan. In 1937 kocht hij voor de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten ruim 14 hectare grond op.
 • 1941 – Bij een werkverschaffingsproject werd het gebied onteigend. Het werd ingepolderd en er werd een ringdijk aangelegd die in 1956 rond was – men noemde het gebied toen de ‘Rimboe’.
 • 1964 tot 1980 – Men groef zand weg voor de aanleg van de Coentunnel. Zo ontstond de Stooterplas, met een diepste punt van 30 meter.
 • 1968 – Er kwam een voorlopig schetsplan om het Twiske als recreatiegebied in te richten. Vanaf dat moment stond Het Twiske onder bestuur van een publiekrechtelijke stichting.
 • maart 2000 – Het Twiske werd een speciale beschermingszone op grond van de nationale Natuurbeschermingswet en de EG-Vogelrichtlijn.
 • 2013 – Het Twiske maakt nu definitief deel uit van het Europese Natura2000 netwerk van beschermde natuurgebieden.
 • 2017 – Het Twiske valt onder de nieuwe wet “Wet Natuurbescherming”.


De verantwoordelijken voor het gebied

De hoofdverantwoordelijke is Recreatieschap Twiske-Waterland, logo_twiskedat is opgericht in 1984 op grond van een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan en Waterland.
De deelnemers zijn belast met het bestuur en het beheer en dragen naar rato bij aan het in stand houden van het gebied. De doelomschrijving van het recreatieschap is (artikel 2 GR):
a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie;
b. in samenhang hiermee het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu
c. het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifieke en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt.

De beheerder van het gebied is Recreatie Noord Holland NV. Dit is de verzelfstandigde en geprivatiseerde voormalig afdeling ‘Groenbeheer’ van de Provincie Noord-Holland. De beheerder zorgt voor het ontwikkelen, aanleggen en beheren van het gebied. Het mandaat voor zijn werkzaamheden is vastgelegd in een ‘Raamovereenkomst’ voor telkens vijf jaar.

Tot slot is de Provincie Noord Holland een belangrijke verantwoordelijke voor het gebied, omdat:
a. de provincie verantwoordelijk is voor groen en recreatie;
b. de grootste deelnemer is in het recreatieschap (qua financiële bijdrage en stemrecht) en;
c. eigenaar is van de beheerder.