Het Twiske dreigt een vakantiepark te worden

Petitie

Eind mei 2021 verwachten we dat de uitslag van de natuurtoets binnenkomt van een ecologisch onderzoeksbureau. Deze uitslag is bepalend of de gemeenteraad van Oostzaan het bestemmingsplan mag wijzigen, dat de bouw toestaat van een vakantiepark op enkele terreinen bij Twiske Haven: 25 huisjes met elektra, verwarming en pellet kachels, 25 kampeerplaatsen en staanplaatsen voor campers.

Zodra Hart voor het Twiske weet of de gemeenteraad mag en dus gaat besluiten de vergunning hiervoor te verlenen, komt op deze site de petitie te staan die u kunt ondertekenen.

Samen vechten we tegen een vakantiepark in het Twiske

Twiske is een Natura2000- en vogelrichtlijngebied dat vrijwel geheel binnen het Natuurnetwerk Nederland valt.

Recreatie is onder voorwaarden toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dat activiteiten geen nadelige effecten mogen hebben op de vastgestelde instandhoudingsdoelen. Deze doelen hebben o.a. betrekking op doelsoorten als de Meervleermuis, de Noordse Woelmuis en beschermde vogelsoorten waaronder Roerdomp, Snor, Rietzanger, Krakeend en Slobeend.

Meest in het oog springend zijn echter de Smienten die jaarlijks in grote getale – 10.00 tot 25.000 – overwinteren op de meren in het gebied. Smienten zijn zeer gevoelig voor verstoring door recreatie en dient de huidige situatie te worden gehandhaafd. Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn rust, stilte en donkerte belangrijke ruimtelijke condities voor alle aanwezige watervogels in het gebied, maar ook voor de eveneens beschermde Noordse woelmuis, vleermuizen en otters.